از زرافه شدن بپرهیزیم

جدیدا از لاک پشتها خوشم امده است

لاکی دارند و هر وقت دلشان بخواهد سرشان را در لاکشان فرو میبرند.

سرت که در لاک خودت باشد هم خودت در امانی، هم دیگران.

نمیگویم نسبت به دیگران بی تفاوت باشیم ولی خیلی خوب است که همه ش در کار دیگران سرک نکشیم 

زرافه میشویما

/ 0 نظر / 22 بازدید