جاهای باریک و اقدامات خدا

یه چیزی

تا کار به جاهای باریک نکشه خدا دست به کار نمیشه

باور کنید

تاییدش سوره صافات ایه 103

دستور ذبح اسماعیل رسیده

هر دو اماده

چاقو به دست ابراهیم

اسماعیل تسلیم

گونه اش روی زمین

کار تمام است

...

یه دفعه خدا میگه: کات نگه دار

 

ولی یک چیز مثبت هم این وسطها هست

اگه خیلی اوضاع خرابه

تا اخرین لحظه هم امید هست خدا بیاد و بگه کات

به شرط آنکه خلیل باشی!

/ 1 نظر / 23 بازدید
لیلا

از این زاویه به ماجرای اسماعیل نگاه نکرده بودم قبلن