تجربه های زنانه

این که یک زن سالهای عمرش را با نجابت و چه میدانم چه کلمه ای؟! شاید بی حاشیه طی میکند 

نه به این خاطر است که ادم جذابی نبوده ست

و نه به این دلیل که رسم دلبری بلد نبوده ست

نه انکه هیچ قلبی برایش نتپیده ست و نه انکه هیچ جمله تکان دهنده ای نشنیده است

و نه انکه هیچ پیشنهاد معنادار و یا حتی وسوسه کننده ای نداشته است

نه 

او تنها به این دلیل به هیچ یک از اینها دل نبسته که میداند نزدیکانی که امروز قدرش را نمیدانند و نادیده اش میگیرند، روزی همان ادمهای دور دست بودند که برایش کف میزدند...

من جرب المجرب حلت بها الندامه

پ.ن: به خاطر چند دوست دلبر موقتا نظرات را فعال میکنم، امید که دوباره به جرگه افراد صم و بکم و عمی باز نگردم

/ 0 نظر / 22 بازدید