بنفشه و نقره ای

آی مردم! فلشم را گم کرده ام

فلش بنفشم را

فلش نازنینم را گم کرده ام

مرا در تحمل این غم یاری کنید

نمیدانم الان کجاست؟

خوشحال است یا غمگین

شاید هم یه گوشه افتاده

همیشه وقتی دنبال چیزی میگردم

به خدا میگویم

نخند

خنده ندارد که

خودت میدانی کجاست خوب من نمیدانم

خوب بیا کمک

غالبا هم کمکم میکند

ولی ایندفعه انگار خبری نیست

کم کم تئوری توطئه به مشامم میرسد

آخر ساعت مچی ام هم نیست

شاید یکی از اون روزها که منگ درس بودم یکی هر دوشان را دلش خواسته

شاید وقتی پاشدم، کسی از روی میزم برداشته

از قدیم گفتن مالت را بچسب، مردم را دزد نکن

امیدوارم هر جا هستند حالشان خوب باشد

فقط بدانند که من دلم برایشان تنگ شده

برای بنفشه و نقره ای ام

برای فلش و ساعت مچی ام

/ 2 نظر / 5 بازدید
معکوس ماهی

من هم یک فلش زیبا داشتم و گمش کردم ... و حسابی غصه اش را خوردم

لیلی

امیدوارم به زودی پیدا بشند. هر دوشون کوچولو هستند می تونن گوشه کیف و یا کشو جامونده باشند