برنامه ها

گاهی ادم ها انرژی جدیدی دریافت میکنند 

از آن حالهای خوش 

از ان ها که مبدایش یک جا نیست

از انها که میخواهند فلک را سقف بشکافند و طرحی نو در اندازند

این روزها از این حال ها دارم

و نقشه هایی برای این فلک کشیده ام

میدانم که اخرش اشکم در خواهد امد ولی لذتی دارد بی حساب

این را اینجا نوشتم که اگر یکروز از فشار کار زار زدم اینجا را بخوانم

و بدانم که گاهی انقدر لذت و نتیجه هست که ارزش اشک ریختن دارد

برنامه شروع شده

منزل اول طی شد

/ 2 نظر / 24 بازدید
فروردین

کلن نوشتن ِحس‌های خوب به نوشتن ِبدی‌ها ترجیح داره سال ِنوتون مبارک [لبخند]

نرگس جان

واااای منزل اول چی بوووود ؟؟ مرموز منم منزل !!