بد حالی

تقصیر کیست که ما انقدر بدحالیم؟! 

تقصیر چیست که ماانقدر بدحالیم؟!

/ 2 نظر / 23 بازدید
لیلا

ما بد حال نیستیم ... بخند رفیق.

لیلا

به ما هم که محل نمیزاری خانم.[گریه]