دوستی غریب

امشب براش بردم

کسی داده بود

کسی که اونو نمیشناخت

براش بردم

برات پیام داد که چقدر بهشون احتیاج داشته و تشکر کرد

دلم گرفت

از ادم های فقیر آبرو دار

خدایا تو صداشونو میشنوی

تو میشناسیشون

کمکشون گفت

تو روزی رسانی

هرچند وسیله ش بنده های بد درگاهت باشن

 

/ 0 نظر / 2 بازدید