آواره های صداقت

این چندمین بار است که به خاطر دروغگویی دیگران مجبور شده ام کارم را عوض کنم

اولین بار نه

بار دوم نه

بار سوم هم نه

این چهارمین بار است

بار اول خدا برایم راه جدیدی باز کرد

بار دوم هم

بار سوم هم

این بار هم قطعا راه جدیدی گشوده خواهد شد.


من به خدا اطمینان دارم

راسترین موجود هستی


اما

از خدا پنهان نیست و خودش میداند که در این آوارگیها چقدر سخت گذشته است

گفتنش راحت است

یاری خدا هم به همین راحتی ها نمیرسد

یعنی تا جگرت خون نشود سراغت نمی آید

دارم اینجا رک و راست میگویم

خدایا بار اول نیست که تنها زخمم این باشد و تاب بیاورم

توان قبل نیست

این بار جگرم خون است

رحم کن


/ 0 نظر / 189 بازدید