آینه وار

گاهی باید آینه بود 

آینه که باشی وقتی کسی لبخند میزند با او لبخند میزنی

وقتی میگرید با او میگریی

آینه از علتها نمیپرسد

آینه از  ان قسمت های نامعلوم سوالی نمیکند آینه انجای ماجرا را که دیده نمیشود عیان نمیکند

آینه تنها همان را میبیند که در او منعکس شده است

باید یاد بگیرم آینه باشم 

سخت است

گاهی خیلی سخت

/ 1 نظر / 20 بازدید
لیلا

عمیق بود واقعا.