زنان رستگار

در جامعه ای که زنها نباید حرف بزنند

نباید ایده مخالفی داشته باشند

نباید هیچ سخن مخالفی حتی وقتی حرف حق است از دهانشان خارج شود

زنها نباید منطقی باشند

نباید وضع مالی همسران را درک کنند باید هر روز بروند بازار و برای خودشان و زندگیشان چیزهای زیبا بخرند

باید هر هفته سه ساعت ارایشگاه باشند

باید هر روز سر هر چیزی قهر کنند 

باید اجازه هر کار انفرادی را از همسرشان بگیرند

باید اجازه ندهند همسران با هیچ زنی حرف بزند

باید انقدر همسرشان را تحت فشار بگذارند که نتواند نفس بکشد

باور کنید این زنها رستگارند

منطق حرف حساب فقط مخصوص مردهاست

همانها که سر هر مساله کوچکی راه خروج را به همسرشان نشان میدهند

که البته همه این خانه و زندگی سهم آنهاست!!

/ 0 نظر / 31 بازدید